ALGEMENE VOORWAARDEN

Gebruiksvoorwaarden DE OVEREENKOMST: Het gebruik van deze website en diensten op deze website aangeboden door Dealscanner.io (hierna te noemen "Website") zijn onderworpen aan de volgende Algemene voorwaarden, waarvan alle delen en subdelen specifiek zijn hier door verwijzing opgenomen. Deze Overeenkomst is van toepassing op het gebruik van alle pagina's op deze website (hierna gezamenlijk "Website" genoemd) en alle diensten die door of op deze Website ("Diensten") worden geleverd.

1) DEFINITIES
"Overeenkomst" verwijst naar deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid en andere documenten die door de website aan u worden verstrekt.

"Wij", "ons" en "onze" zijn verwijzingen naar DEALSCANNER.IO.

"Gebruiker", "U" en "uw" duiden de persoon aan die de website bezoekt om een ​​dienst van ons af te nemen of te gebruiken. Gebruiker omvat het bedrijf, partnerschap, eenmanszaak, persoon, rechtspersoon of vereniging die diensten van deze website afneemt.

"Website" zal betekenen en omvatten dealscanner.io en elke opvolger van de Website van het Bedrijf of een van zijn gelieerde ondernemingen.

Partijen: Gezamenlijk worden de partijen bij deze Overeenkomst (wij en u) Partijen genoemd.

2) INSTEMMING & AANVAARDING
LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ONS PRIVACYBELEID EN ALLE TOEPASSELIJKE AANVULLENDE VOORWAARDEN (COLLECTIEF, DE "VOORWAARDEN") ZORGVULDIG DOOR, AANGEZIEN ZE GEBRUIKSVOORWAARDEN BEVATTEN DIE INVLOED OP UW RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN VERHAALSMOGELIJKHEDEN IN VERBAND MET DE DIENST . DE VOORWAARDEN ZIJN BIJVOORBEELD:

• UW VERPLICHTING OM AAN ALLE TOEPASSELIJKE WET- EN REGELGEVING TE VOLDOEN.

• BEPERKINGEN VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U; EN

• EEN VEREISTE DAT U CLAIMS OF VERHAAL TEGEN ONS NAAST (INCLUSIEF MONETAIRE, DIRECT- EN VERKLARENDE VERKLARING) OP INDIVIDUELE BASIS, IN PLAATS DAN ALS DEELNEMER AAN ENIGE KLASSE- OF REPRESENTATIEVE ACTIE OF PROCEDURE.

UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN IS OP VOORWAARDE VAN UW AANVAARDING VAN EN NALEVING VAN ALLE TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden of ons privacybeleid, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de services. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen (zie "Wijzigingen in deze voorwaarden" hieronder.) Door de Services te openen, te bladeren en/of te gebruiken nadat updates van deze voorwaarden zijn gepost, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de bijgewerkte voorwaarden . DEZE VOORWAARDEN EN ONS PRIVACYBELEID VORMEN EEN BINDENDE OVEREENKOMST TUSSEN U EN DEALSCANNER.IO.

Gevolgen van niet-naleving
Als u de Voorwaarden niet naleeft, kan dit leiden tot de opschorting of beëindiging van uw account en/of toegang tot de Diensten en kunt u civiel- en strafrechtelijk worden gestraft.

3) LEEFTIJDSBEPERKING U moet ten minste 13 (dertien) jaar oud zijn om deze website of de hierin opgenomen diensten te gebruiken. Door deze Website te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u ten minste 13 jaar oud bent en wettelijk akkoord gaat met deze Overeenkomst. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor een verkeerde voorstelling van uw leeftijd.

• Wij garanderen niet de juistheid, volledigheid, geldigheid of actualiteit van de door ons vermelde informatie.

• We brengen van tijd tot tijd materiële wijzigingen aan in deze gebruiksvoorwaarden. We kunnen u hiervan op de hoogte stellen door een kennisgeving van dergelijke wijzigingen prominent te plaatsen of via e-mailcommunicatie.

• De website wordt aan u in licentie gegeven op een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare basis, uitsluitend voor gebruik in verband met de Dienst voor uw privé, persoonlijk, niet-commercieel gebruik, onderworpen aan alle Voorwaarden van gebruik van deze Overeenkomst zoals deze van toepassing is op de Dienst.

4) LICENTIE OM WEBSITE TE GEBRUIKEN We kunnen u bepaalde informatie verstrekken vanwege uw gebruik van de Website of Diensten. Dergelijke informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot, documentatie, gegevens of informatie die door ons zijn ontwikkeld, en ander materiaal dat kan helpen bij uw gebruik van de Website of Diensten ("Onze Materialen"). Onder voorbehoud van deze Overeenkomst verlenen wij u een niet-exclusieve, beperkte, niet-overdraagbare en herroepbare licentie om Onze Materialen uitsluitend te gebruiken in verband met uw gebruik van de Website en Diensten. Onze Materialen mogen voor geen enkel ander doel worden gebruikt en deze licentie eindigt bij beëindiging van het gebruik van de Website of Services of bij beëindiging van deze Overeenkomst.

5) GEBRUIKERSINHOUD Inhoudelijke verantwoordelijkheid.

De website staat u toe om inhoud te delen, opmerkingen, feedback, enz. te plaatsen, maar u bent als enige verantwoordelijk voor de door u geplaatste inhoud. U verklaart dat u toestemming heeft gevraagd om de inhoud te gebruiken.

Wanneer u inhoud op de website plaatst, plaats dan geen inhoud die:

• ongemanierde, godslasterlijke, beledigende, racistische of haatdragende taal of uitdrukkingen, tekst, foto's of illustraties bevat die pornografisch of van slechte smaak zijn, opruiende aanvallen van persoonlijke, raciale of religieuze aard.

• lasterlijk, bedreigend, kleinerend, zeer opruiend, vals, misleidend, frauduleus, onnauwkeurig, oneerlijk is, overdrijvingen bevat of ongefundeerde claims bevat.

• de privacyrechten van derden schendt, onredelijk schadelijk of aanstootgevend is voor een individu of gemeenschap.

• discrimineert op grond van ras, religie, nationale afkomst, geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, seksuele geaardheid of handicap, of verwijst naar dergelijke zaken op een manier die bij wet verboden is.

• de overtreding van gemeentelijke, staats-, federale of internationale wetten, regels, voorschriften of verordeningen schendt of op ongepaste wijze aanmoedigt.

• de account, het wachtwoord, de dienst of het systeem van iemand anders gebruikt of probeert te gebruiken, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door de Gebruiksvoorwaarden; virussen of andere schadelijke, ontwrichtende of destructieve bestanden uploadt of verzendt.

• herhaaldelijk berichten verzendt die betrekking hebben op een andere gebruiker en/of denigrerende of beledigende opmerkingen maakt over een andere persoon, of hetzelfde bericht eerder plaatst onder meerdere e-mails of onderwerpen.

• Alle ingediende inhoud die het volgende omvat, maar niet beperkt is tot, zal worden geweigerd. Als er herhaalde overtredingen plaatsvinden, behouden wij ons het recht voor om de gebruikerstoegang tot de website zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren.

6) INTELLECTUEEL EIGENDOM U stemt ermee in dat de Website en alle door ons geleverde Diensten eigendom zijn van Dealscanner.io, inclusief alle auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, octrooien en ander intellectueel eigendom ("Onze IP"). U stemt ermee in dat wij alle rechten, titels en belangen in en op onze IP bezitten en dat u onze IP niet zult gebruiken voor onwettige of inbreukmakende doeleinden. U stemt ermee in Onze IP op geen enkele manier te reproduceren of te verspreiden, inclusief elektronisch of via registratie van nieuwe handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken of Uniform Resource Locators (URL's), zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

• Om de Website en Diensten voor u beschikbaar te maken, verleent u ons hierbij een royaltyvrije, niet-exclusieve, wereldwijde licentie voor het kopiëren, weergeven, gebruiken, uitzenden, verzenden en maken van afgeleide werken van de inhoud die u publiceert, uploadt of anderszins. beschikbaar stellen op de website ("uw inhoud"). Wij claimen geen verdere eigendomsrechten op uw inhoud.

• Als u van mening bent dat een van uw intellectuele eigendomsrechten is geschonden of anderszins is geschonden door het plaatsen van informatie of media door een andere van onze gebruikers, neem dan contact met ons op en laat het ons weten.

7) COPYRIGHT Alle inhoud die is opgenomen in of beschikbaar wordt gesteld via een Dealscanner.io, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, knoppictogrammen, afbeeldingen, digitale downloads, gegevenscompilaties, en is eigendom van Dealscanner.io of zijn inhoudleveranciers en wordt beschermd door de Verenigde Staten en internationale auteursrechtwetten. De compilatie van alle inhoud die is opgenomen in of beschikbaar wordt gesteld via een Dealscanner.io is het exclusieve eigendom van Dealscanner.io en wordt door ons beschermd. en internationale auteursrechtwetten.

Schending van het auteursrecht

We staan ​​geen inhoud toe die inbreuk maakt op het auteursrecht. Het gebruik van auteursrechtelijk beschermde inhoud van anderen zonder de juiste autorisatie of rechtsgeldige reden kan leiden tot een schending van het beleid van Dealscanner.io.

Tegelijkertijd vormt niet elk ongeoorloofd gebruik van auteursrechtelijk beschermde inhoud een inbreuk. Uitzonderingen op inbreuk op het auteursrecht, zoals de fair use-doctrine of andere toepasselijke wetten, staan ​​onder bepaalde omstandigheden het gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk toe.

Verwijdering van inhoud; Opschorting of beëindiging van account

Alle gebruikersinhoud die inbreuk maakt op het auteursrecht van een ander kan worden verwijderd. Het account kan worden opgeschort of beëindigd wegens meerdere schendingen van het auteursrecht in verband met het gebruik van de Dealscanner.io-site of andere schendingen van de Servicevoorwaarden en Communityrichtlijnen. We behouden ons het recht voor om elke accounthouder wiens account werd gebruikt voor ongepaste activiteiten te weigeren een nieuw account te openen op de Dealscanner.io-site, of anderszins gehost door Dealscanner.io.

Melding van inbreuk op auteursrecht

A. Als u rechtstreeks contact opneemt met de gebruiker, wordt uw klacht mogelijk sneller opgelost en op een manier die voordeliger is voor u, de gebruiker en onze gemeenschap. U kunt ook een rapport over inbreuk op het auteursrecht indienen.
B. Alle klachten moeten de informatie bevatten die wordt gevraagd in ons online formulier voor het melden van inbreuk op auteursrecht. Als u de noodzakelijke informatie niet vermeldt, kan dit ons vermogen beperken om uw claims te onderzoeken en kan dit tot gevolg hebben dat uw klacht wordt afgewezen.
C. We kunnen de accounthouder uw contactgegevens verstrekken, inclusief het e-mailadres en de naam van de auteursrechteigenaar, en/of details van de klacht.
D. Voordat u een melding indient, moet u er rekening mee houden dat het opzettelijk indienen van een misleidende of frauduleuze melding kan leiden tot aansprakelijkheid voor schade op grond van sectie 512(f) van de United States Digital Millennium Copyright Act (DMCA) of vergelijkbare wetten die in andere landen van toepassing kunnen zijn.

Tegenvordering wegens inbreuk op auteursrecht

1. Als u een kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht ontvangt waarvan u denkt dat deze ten onrechte is of denkt dat u bevoegd bent om de inhoud te gebruiken, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de eigenaar van het auteursrecht om een ​​intrekking aan te vragen.
2. U kunt ons ook een tegenmelding sturen via ons Tegenmeldingsformulier. Alle tegenmeldingen moeten de informatie bevatten die wordt gevraagd in het tegenmeldingsformulier. Als u de noodzakelijke informatie niet opgeeft, kan dit ons vermogen beperken om uw claims te onderzoeken en kan dit tot gevolg hebben dat uw tegenvordering wordt afgewezen.
3. Het duurt even voordat het verweerproces is voltooid. Even geduld. Gedurende deze periode kan de auteursrechteiser een procedure indienen waarin hij verzoekt om een ​​gerechtelijk bevel om de inhoud offline te houden op grond van de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act (DMCA) of soortgelijke wetten in andere landen. Houd er rekening mee dat we de volledige tegenvordering zullen doorsturen naar de oorspronkelijke melder, inclusief de contactgegevens die u verstrekt, in overeenstemming met onze Servicevoorwaarden en ons Privacybeleid. De eiser kan deze informatie gebruiken om een ​​rechtszaak tegen u aan te spannen.
4. Als we geen bericht ontvangen dat de oorspronkelijke verslaggever om een ​​rechterlijk bevel verzoekt om verdere inbreuk op het materiaal in kwestie te voorkomen, kunnen we de toegang tot het verwijderde materiaal vervangen of stopzetten als het materiaal geen inbreuk maakt op de rechten van derden. auteursrechten. De beslissing om materiaal opnieuw te plaatsen is geheel naar eigen goeddunken van Dealscanner.io.

8) GEBRUIKERSVERPLICHTINGEN
Als gebruiker van de Website of Diensten kan u worden gevraagd om u bij ons te registreren. Wanneer u dit doet, kiest u een gebruikersidentificatie, die uw e-mailadres of een andere term kan zijn, evenals een wachtwoord. U kunt ook persoonlijke informatie verstrekken, waaronder, maar niet beperkt tot, uw naam. U bent verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie. Deze identificerende informatie stelt u in staat om de Website en Diensten te gebruiken. U mag dergelijke identificerende informatie niet delen met derden, en als u ontdekt dat uw identificerende informatie is gecompromitteerd, stemt u ermee in ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Een e-mailmelding is voldoende. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid en beveiliging van uw identificerende informatie en om ons op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen in uw identificerende informatie. Het verstrekken van valse of onnauwkeurige informatie of het gebruik van de Website of Diensten voor verdere fraude of onwettige activiteiten is een reden voor onmiddellijke beëindiging van deze Overeenkomst.

9) AANVAARDBAAR GEBRUIK
U stemt ermee in de Website of Diensten niet te gebruiken voor enig onwettig doel, of enig doel dat op grond van deze clausule verboden is. U stemt ermee in de Website of Diensten niet te gebruiken op een manier die schade zou kunnen toebrengen aan de Website, Diensten of algemene zaken van dealscanner.io.

• U stemt er verder mee in de Website of Diensten niet te gebruiken:
• Om anderen lastig te vallen, te misbruiken of te bedreigen, of op andere wijze iemands wettelijke rechten te schenden.
• Om een ​​van onze intellectuele eigendomsrechten of die van een derde partij te schenden.
• Om computervirussen of andere software te uploaden of anderszins te verspreiden die het eigendom van iemand anders kunnen beschadigen.
• Om fraude te plegen.
• Om deel te nemen aan of het creëren van onwettig gokken, sweepstakes of piramidespelen.
• Om obsceen of lasterlijk materiaal te publiceren of te verspreiden.
• Om materiaal te publiceren of te verspreiden dat aanzet tot geweld, haat of discriminatie jegens welke groep dan ook.
• Om onrechtmatig informatie over anderen te verzamelen.
10) RISICO-OVERNAME
De Website en Diensten worden uitsluitend voor communicatiedoeleinden aangeboden. U erkent en gaat ermee akkoord dat alle informatie die op onze website wordt geplaatst, niet bedoeld is als juridisch advies, medisch advies of financieel advies, en dat er geen fiduciaire relatie tussen u en ons is ontstaan. U gaat er verder mee akkoord dat uw gebruik van een van de diensten op de Website op eigen risico is. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enig advies of andere informatie die op de Website wordt gegeven.

11) REVERSE ENGINEERING & VEILIGHEID
U stemt ermee in geen van de volgende acties te ondernemen:

a) Code of software van of op de Website of Services reverse-engineeren of proberen te reverse-engineeren of demonteren.

b) De beveiliging van de Website of Services schenden door ongeoorloofde toegang, omzeiling van codering of andere beveiligingshulpmiddelen, datamining of interferentie met een host, gebruiker of netwerk.

12) VRIJWARING
U stemt ermee in om ons en al onze gelieerde ondernemingen (indien van toepassing) te verdedigen en schadeloos te stellen en ons te vrijwaren van juridische claims en eisen, inclusief redelijke advocaatkosten, die kunnen voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik of misbruik van de Website of Diensten, uw schending van deze Overeenkomst, of uw gedrag of acties. U stemt ermee in dat we zijn juridisch adviseur kunnen selecteren en kunnen deelnemen aan zijn verdediging als we dat willen.

13) UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID
U begrijpt en gaat ermee akkoord dat wij (A) de nauwkeurigheid, volledigheid, geldigheid of tijdigheid van de informatie die door ons of door derden wordt vermeld, niet garanderen; en (B) is niet verantwoordelijk voor materiaal dat door ons of een derde partij is geplaatst. U zult uw oordeel, voorzichtigheid en gezond verstand gebruiken bij het evalueren van mogelijke methoden of aanbiedingen en alle informatie die door ons of een derde partij wordt verstrekt.

Verder zijn wij niet aansprakelijk voor directe, indirecte gevolgschade of enige andere vorm van verlies of schade die kan worden geleden door een gebruiker die de dealscanner.io-website gebruikt, inclusief verlies van gegevens of informatie of enige vorm van financieel of fysiek verlies of schade .

In geen geval zal Dealscanner.io, noch zijn Eigenaar, directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen verantwoordelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, veelbewogen of voorbeeldige kosten, inclusief maar niet beperkt tot verlies van opbrengsten, cijfers , gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen, voortvloeiend uit (i) uw gebruik of toegang tot of het niet verkrijgen van toegang tot of gebruik van de Service; (ii) enig gedrag of inhoud van een derde partij op de Dienst; (iii) enige inhoud verkregen via de Service; en (iv) onrechtmatige toegang, gebruik of wijziging van uw uitzendingen of inhoud, al dan niet gebaseerd op garantie, overeenkomst, huiselijk onrecht (inclusief onzorgvuldigheid) of enig ander rechtmatig begrip, ongeacht of we ons bewust waren van de mogelijkheid van dergelijke schade toebrengen, en zelfs als een remedie die hierin wordt uiteengezet, is voortgekomen om zijn belangrijke doel te vergeefs.

14) SPAMBELEID
Het is ten strengste verboden om de Website of een van onze Diensten te gebruiken voor illegale spamactiviteiten, inclusief het verzamelen van e-mailadressen en persoonlijke informatie van anderen of het verzenden van massale commerciële e-mails.

15) LINKS EN INHOUD VAN DERDEN
We kunnen af ​​en toe links plaatsen naar websites van derden of andere diensten. U stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor verlies of schade veroorzaakt door uw gebruik van diensten van derden die zijn gekoppeld aan of van onze website.

16) WIJZIGING & VARIATIE
We kunnen deze Overeenkomst van tijd tot tijd en op elk moment zonder kennisgeving aan u wijzigen. U stemt ermee in dat wij het recht hebben om deze Overeenkomst te wijzigen of om het even wat hierin te herzien. U stemt er verder mee in dat alle wijzigingen aan deze Overeenkomst onmiddellijk na plaatsing op de Website volledig van kracht zijn en dat wijzigingen of variaties elke eerdere versie van deze Overeenkomst zullen vervangen, tenzij er specifiek naar eerdere versies wordt verwezen of deze zijn opgenomen in de laatste wijziging of variatie van deze overeenkomst.

17) VOLLEDIGE OVEREENKOMST Deze Overeenkomst vormt de volledige afspraak tussen de Partijen met betrekking tot elk gebruik van deze Website. Deze Overeenkomst vervangt en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten of afspraken, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het gebruik van deze Website.

18) ONDERBREKINGEN VAN DE SERVICE Mogelijk moeten we uw toegang tot de website onderbreken om onderhoud of nooddiensten uit te voeren op een geplande of ongeplande basis. U stemt ermee in dat uw toegang tot de Website kan worden beïnvloed door onverwachte of ongeplande uitvaltijd, om welke reden dan ook, maar dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige schade of verlies veroorzaakt door dergelijke uitvaltijd.

19) DUUR, BEINDIGING & OPSCHORTING
We kunnen deze overeenkomst met u op elk moment om welke reden dan ook beëindigen, met of zonder reden. We behouden ons specifiek het recht voor om deze Overeenkomst te beëindigen als u een van de hierin beschreven voorwaarden schendt, inclusief, maar niet beperkt tot, het schenden van de intellectuele eigendomsrechten van ons of een derde partij, het niet naleven van toepasselijke wetten of andere wettelijke verplichtingen, en /of het publiceren of verspreiden van illegaal materiaal. Als u zich heeft geregistreerd voor een account bij Ons, kunt u deze Overeenkomst ook op elk moment beëindigen door contact met ons op te nemen en beëindiging aan te vragen. Bij de beëindiging van deze Overeenkomst blijven alle bepalingen waarvan wordt verwacht dat ze de beëindiging door hun aard zullen overleven, volledig van kracht.

20) Disclaimer “ZOALS HET IS” en “ZOALS BESCHIKBAAR”.
De Service wordt aan U geleverd "AS IS" en "ZOALS BESCHIKBAAR" en met alle fouten en defecten zonder enige vorm van garantie. Voor zover maximaal toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving, wijst het Bedrijf, namens zichzelf en namens zijn Gelieerde ondernemingen en zijn en hun respectievelijke licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties af, hetzij uitdrukkelijk, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Service, inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit het verloop van de handel, het verloop van de uitvoering, het gebruik of de handelspraktijk. Zonder beperking tot het voorgaande, biedt het Bedrijf geen garantie of toezegging, en geeft geen enkele verklaring dat de Service aan uw vereisten zal voldoen, de beoogde resultaten zal bereiken, compatibel is met of werkt met andere software, applicaties, systemen of services, ononderbroken werken, voldoen aan prestatie- of betrouwbaarheidsnormen of vrij zijn van fouten of dat eventuele fouten of defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder het voorgaande te beperken, geeft noch het bedrijf, noch een van de leveranciers van het bedrijf enige verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet: (i) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de service, of de informatie, inhoud en materialen of producten daarop opgenomen; (ii) dat de Service ononderbroken of foutloos zal zijn; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van enige informatie of inhoud die via de Service wordt verstrekt; of (iv) dat de Service, de servers, de inhoud of e-mails die door of namens het Bedrijf worden verzonden, vrij zijn van virussen, scripts, Trojaanse paarden, wormen, malware, tijdbommen of andere schadelijke componenten.

Sommige rechtsgebieden staan ​​de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of beperkingen op toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toe, dus sommige of alle bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Maar in een dergelijk geval zullen de uitsluitingen en beperkingen die in deze sectie worden uiteengezet, worden toegepast voor zover dit afdwingbaar is onder de toepasselijke wetgeving.

21) GEEN GARANTIES
U stemt ermee in dat uw gebruik van de Website en Diensten op uw eigen risico is en dat alle door ons geleverde Diensten op een "As Is"-basis zijn. We wijzen hierbij uitdrukkelijk alle expliciete of impliciete garanties van welke aard dan ook af, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garantie van geschiktheid voor een bepaald doel en de impliciete garantie van verkoopbaarheid. We geven geen garantie dat de Website of Diensten aan uw behoeften zullen voldoen of dat de Website of Diensten ononderbroken, foutloos of veilig zullen zijn. We geven ook geen garanties met betrekking tot de betrouwbaarheid of nauwkeurigheid van informatie op de Website of verkregen via de Diensten. U stemt ermee in dat enige schade die u kan oplopen, via uw computersysteem, of als gevolg van het verlies van uw gegevens door uw gebruik van de Website of Diensten uw eigen verantwoordelijkheid is en dat wij niet aansprakelijk zijn voor dergelijke schade of verlies. 22) BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die u zou kunnen oplopen als gevolg van uw gebruik van de Website of Diensten, voor zover toegestaan ​​door de wet. Deze sectie is van toepassing op alle vorderingen van u, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde winst of inkomsten, gevolgschade of punitieve schade, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid, fraude of onrechtmatige daad van welke aard dan ook.

23) ALGEMENE BEPALINGEN:
1. JURISDICTIE, PLAATS & RECHTSKEUZE: De voorwaarden hierin worden beheerst door en geïnterpreteerd door de wetten van Israël zonder gevolg te geven aan principes van wetsconflicten. De rechtbanken van Israël hebben exclusieve jurisdictie over elk geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de website.

2. Opdracht: Deze Overeenkomst, of de rechten die hieronder worden verleend, mogen niet geheel of gedeeltelijk door u worden toegewezen, verkocht, verhuurd of anderszins worden overgedragen. Mochten deze Overeenkomst, of de rechten die hieronder worden verleend, door ons worden toegewezen, verkocht, verhuurd of op een andere manier worden overgedragen, dan zullen de rechten en aansprakelijkheden van dealscanner.io zal binden en ten goede komen aan alle rechtverkrijgenden, beheerders, opvolgers en uitvoerders.

3. SCHEIDBAARHEID: Als enig deel of subdeel van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een rechtbank of bevoegde arbiter, zullen de overige delen en subdelen voor zover mogelijk worden gehandhaafd. In een dergelijke toestand blijft de rest van deze Overeenkomst onverminderd van kracht.

4. GEEN AFSTAND: Als we enige bepaling van deze Overeenkomst niet afdwingen, houdt dit geen verklaring van afstand in van enige toekomstige handhaving van die bepaling of enige andere bepaling. Een verklaring van afstand van enig deel of subonderdeel van deze Overeenkomst vormt geen verklaring van afstand van enig ander onderdeel of subonderdeel.

5. RUIMTE VOOR ALLEEN VOOR HET GEMAK: Koppen van onderdelen en subonderdelen onder deze Overeenkomst zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak en de organisatie. Koppen hebben geen invloed op de betekenis van de bepalingen van deze overeenkomst.

6. GEEN AGENTSCHAP, PARTNERSCHAP OF JOINT VENTURE: Op grond van deze Overeenkomst is tussen de Partijen geen agentschap, partnerschap of joint venture tot stand gekomen. Geen enkele partij heeft de bevoegdheid om de andere aan derden te binden.

7. Overmacht: Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verzuim om te presteren als gevolg van oorzaken buiten haar redelijke controle, waaronder, maar niet beperkt tot, overmacht, daden van civiele autoriteiten, daden van militaire autoriteiten, rellen, embargo's, natuurrampen en natuurrampen, en andere handelingen die te wijten kunnen zijn aan onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld COVID-19!

8. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE TOEGESTAAN: Elektronische communicatie is toegestaan ​​voor beide Partijen onder deze Overeenkomst, inclusief e-mail. Voor vragen of opmerkingen kunt u het contactformulier op de website gebruiken of ons een e-mail sturen [e-mail beveiligd]

Dealscanner.io
Israël
Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 8 oktober 2021

Luram Impsum Luram Impsum Luram Impsum Luram Impsum Luram Impsum Luram Impsum Luram Impsum Luram Impsum Luram Impsum Luram Impsum Luram Impsum Luram Impsum.

PHP-codefragmenten Aangedreven door : XYZScripts.com